Close

Privātuma politika

UAB “Mokilizingas”, kas Latvijā darbojas ar UAB “Mokilizingas” filiāles Latvijā starpniecību, (turpmāk – Sabiedrība) ciena visu šīs Vietnes apmeklētāju (turpmāk – Lietotāju) privātumu un apņemas nodrošināt personas datu aizsardzību, apmeklējot Sabiedrības Vietni www.mokilizings.lv (turpmāk – Vietne) un izmantojot tajā esošo pašapkalpošanās sistēmu (turpmāk – Pašapkalpošanās vietne) un visus Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.

 

Izmantojot Sabiedrības Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni, un/vai Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus un sniedzot Sabiedrībai informāciju par sevi, jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem (izņemot datu apstrādes darbības, kurām nepieciešama atsevišķa datu subjekta piekrišana). Piekrišanu personas datu apstrādei var parakstīt Vietnē, pievienojoties Pašapkalpošanās vietnei).

 

Privātuma politikā tiek norādīti galvenie personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principi un kārtība. Privātuma politika sagatavota saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, un atbilst tajos noteiktajām prasībām.

 

1. Vāktie un apstrādātie personas dati

 

1.1. Izmantojot Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni, Sabiedrība vāc šādus datus:
1.1.1. IP adrese;
1.1.2. valsts, no kuras Lietotājs pieslēdzas;
1.1.3. kādu pārlūkprogrammu un tās versiju Lietotājs izmanto.
1.2. Minētie dati tiek vākti drošības un Vietnes un/vai Pašapkalpošanās vietnes izmantošanas vēstures mērķiem. Sabiedrība, vācot datus, nenosaka Lietotāja identitāti.
1.3. Citi Lietotāja personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai Privātuma politikas 3. nodaļā paredzētajos gadījumos.
1.4. Sabiedrība apstiprina, ka tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu Valsts inspekcijā kā datu pārzinis.
1.5. Dati, kas saistīti ar Lietotāja izmantojamām Vietnes, Pašapkalpošanās vietnes sniegtajām iespējām un/vai pakalpojumiem un kas nav uzskatāmi par personas datiem, var tikt apstrādāti anonīmi, veicot statistikas pētījumus vai tamlīdzīgas darbības. Jebkurā gadījumā šāda datu apstrāde neļaus tieši vai netieši noteikt Lietotāja personas identitāti.

 

2. Personas datu apstrādes principi

 

2.1. Sabiedrība, veicot personas datu apstrādi, nodrošina katras personas privātās dzīves neaizskaramības tiesības, stingri ievēro Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu tiesību aktu prasības, kā arī šādus principus:
2.1.1. personas dati tiek vākti tikai konkrētiem un likumīgiem mērķiem un tos apstrādā tikai tādiem mērķiem, kas atbilst noteiktajiem personas datu ievākšanas mērķiem;
2.1.2. personas dati jāapstrādā precīzi, godīgi un likumīgi;
2.1.3. personas dati ir precīzi un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta;
2.1.4. personas dati ir identiski, atbilstoši un tādā apjomā, kāds nepieciešams datu vākšanai un turpmākai apstrādei;
2.1.5. personas datus glabā tādā formā, kas pieļauj datu subjektu identificēšanu ne ilgāk, kā nepieciešams mērķiem, kādiem šie dati apkopoti un apstrādāti;
2.1.6. personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos noteiktām personas datu apstrādes prasībām.

 

3. Personas datu apstrādes gadījumi

 

3.1. Personas datus drīkst apstrādāt, ja:
3.1.1. Lietotājs, izmantojot Sabiedrības Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni, un/vai Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, Sabiedrībai sniedz informāciju par sevi (izņemot datu apstrādes darbības, kuru veikšanai nepieciešama atsevišķa datu subjekta piekrišana);
3.1.2. Lietotājs dod piekrišanu datu apstrādei, to parakstot;
3.1.3. tiek noslēgts vai pildīts pakalpojumu līgums ar Sabiedrību, kurā viena no pusēm ir Lietotājs;3.1.4. tiek aizsargātas būtiskas Lietotāja intereses;
3.1.5. tas nepieciešams Sabiedrības vai Trešās personas likumīgu interešu aizstāvībai, kurai tiek sniegti Personas dati un ja Lietotāja intereses nav svarīgākas.
3.1.6. Personas datu apstrāde nepieciešama Sabiedrības likumā noteikto pienākumu veikšanai;

 

4. Personas datu vākšanas un apstrādes veidi

 

4.1. Personas datus var vākt un apstrādāt šādos veidos:
4.1.1. apmeklējot Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni;
4.1.2. aizpildot Vietnē un/vai Pašapkalpošanās vietnē esošos dokumentus (lūgumus, pieteikumus, anketas u. tml.) un/vai noslēdzot pakalpojumu sniegšanas līgumus ar Sabiedrību.
4.1.3. iesniedzot tos, sazinoties ar Sabiedrības darbiniekiem vai pārstāvjiem;
4.1.4. ar Lietotāja piekrišanu saņemot tos no privātiem vai valsts uzņēmumiem, iestādēm, institūcijām.

 

5. Personas datu apstrādes mērķi

 

5.1. Personas dati var tikt apstrādāti šādiem mērķiem: tiešais mārketings (tikai ar iepriekšēju personas piekrišanu), personas identitātes noteikšana, personas datu pareizības pārbaude, finanšu pakalpojumu sniegšana un citu darījumu noslēgšana, izpilde un kontrole, līgumu un klientu uzskaite, finansiālo zaudējumu novēršana, Sabiedrības tiesību un likumīgo interešu aizsardzība un aizstāvība, maksātspējas novērtēšana, parāda pārvalde, piemērotu pakalpojumu sniegšana un citi līgumos ar Sabiedrību norādīti mērķi.
5.2. Lietotājs var nepiekrist savu personas datu apstrādei minētajiem mērķiem, kā arī atsaukt jau doto piekrišanu, iesniedzot Sabiedrībai rakstveida iesniegumu par piekrišanas atsaukšanu, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju; iesniegumstiek izskatīts 1 (viena) mēneša laikā no tās saņemšanas dienas. Piekrišanu nevar atsaukt gadījumos, kad Lietotājam jau ir spēkā esoši līgumi ar Sabiedrību vai ja Līgumi izbeigti, bet vēl palikušas neizpildītas saistības /parādi pret Sabiedrību, kuras Lietotājam ir jāizpilda /jāsamaksā.
5.3. Lietotājs var jebkurā laikā atteikties no Sabiedrības komerciālu paziņojumu saņemšanas, un Lietotājam ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem. Lietotājs var atsaukt jau doto piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, skaidri un nepārprotami paužot savu gribu rakstveidā, iesniedzot to Sabiedrības darbiniekam vai pārstāvim.

5.4. Sabiedrība Lietotāja personas datus var nodot trešajām personām tikai tad, ja Lietotājs ir devis šādu piekrišanu vai tas nepieciešams Sabiedrības vai Trešās personas likumīgu interešu aizstāvībai, kurai tiek sniegti Personas dati , un ja Lietotāja intereses nav svarīgākas, kā arī gadījumos, kad to prasa spēkā esošie tiesību akti.

 

6. Personas datu aizsardzība

 

6.1. Sabiedrība, apstrādājot Lietotāja personas datus Vietnē un/vai Pašapkalpošanās vietnē, izmanto drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas pienācīgi aizsargā šos datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu un pret visām citām nelikumīgām darbībām. Sabiedrībai nodotā informācija tiek glabāta drošos serveros.
6.2. Sabiedrība norāda, ka nododamie dati tiek pārraidīti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju pārvaldāmos saziņas tīklus, tāpēc Sabiedrība nevar garantēt un nav atbildīga par datu drošību un aizsardzību, tos pārraidot šādā veidā.
6.3. Lietotājam ir jāveic aktīvi pasākumi, lai nodrošinātu savu personas datu konfidencialitāti, un ir jāpieliek maksimālas pūles, lai aizsargātu pieslēgšanās Pašapkalpošanās vietnei paroli no trešajām personām un nekādā tiešā (netiešā) veidā neizpaustu to trešajai personai, un nodrošinātu, lai neviena trešā persona nevarētu izmantot Lietotāja datus, izmantojot Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni, un/vai Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus, un/vai citiem mērķiem. Lietotājs atbild par jebkurām trešo personu veiktajām darbībām, ja tās veiktas, izmantojot Lietotāja datus, kā arī visi pienākumi un atbildība, kas radusies vai saistīta ar šādām trešo personu darbībām, pilnā mērā gulstas uz Lietotāju.

 

7. Norādes uz citām vietnēm

 

7.1. Sabiedrība neatbild par personas datu apstrādi interneta vietnēs, kas pieder trešajām personām (turpmāk – Saistītās vietnes). Lietotāju ērtībai un informācijai Vietne var saturēt norādes uz citām Saistītām vietnēm. Sabiedrība neuzņemas atbildību par šādu vietņu privātuma politikas noteikumiem, sniegtās informācijas saturu un darbību pat gadījumos, ja Lietotāji tajās iekļūst, izmantojot Vietnē esošās norādes, jo Sabiedrība tās neuzrauga un nekontrolē. Lietotājiem ieteicams iepazīties ar katras Saistītās vietnes privātuma politikas noteikumiem atsevišķi.

 

8. Lietotāja tiesības

 

8.1. Lietotājam ir visas Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos nostiprinātās tiesības, ieskaitot tiesības:
8.1.1. būt informētam par savu personas datu apstrādi;
8.1.2. iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
8.1.3. saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir savākti un kādos nolūkos tie tiek apstrādāti;
8.1.4. saņemt informāciju par to, kādiem datu saņēmējiem personas dati tiek sniegti un/vai tikuši sniegti;
8.1.5. pieprasīt izlabot vai iznīcināt savus personas datus, vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus;
8.1.6. nepiekrist savu personas datu apstrādei.

 

9. Nobeiguma noteikumi

 

9.1. Privātuma politikas noteikumu īstenošanai un interpretācijai piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.
9.2. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt un/vai papildināt šo Privātuma politiku. Privātuma politikas izmaiņas un/vai papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie publicēti Vietnē.
9.3. Ja kāds Privātuma politikas noteikums kļūst vai tiek atzīts par spēkā neesošu, pārējie noteikumi paliek spēkā.