Close

UAB “MOKILIZINGAS” PRIVĀTUMA POLITIKA

 

UAB “Mokilizingas” (turpmāk – Sabiedrība vai “Mokilizingas”) ciena visu klientu un šīs vietnes apmeklētāju (turpmāk – Klienti) privātumu un apņemas nodrošināt personas datu aizsardzību un drošību, viņiem izmantojot visus Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, apmeklējot Sabiedrības vietni www.mokilizingas.lt (turpmāk – Vietne) un izmantojot tajā esošo pašapkalpošanās sistēmu (turpmāk – Pašapkalpošanās).

 

Šajā Privātuma politikā:

 • definēsim “Mokilizingas” saistības un atbildību, aizsargājot personas datus;
 • norādīsim galvenos “Mokilizingas” personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas principus un kārtību;
 • informēsim par Jūsu tiesībām un to, kā tās varat izmantot.

 

Privātuma politika sagatavota saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likumu un citiem tieši piemērojamajiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, un atbilst šajos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

 

Informējam, ka izmantojot Sabiedrības Vietni un (vai) Pašapkalpošanās sistēmu un (vai) Sabiedrības sniedzamos pakalpojumus, kā arī sniedzot Sabiedrībai informāciju par sevi, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas nostādnēm (izņemot datu apstrādes darbības, kurām nepieciešama datu subjekta atsevišķa piekrišana, piemēram, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta ar Jūsu piekrišanu, mēs iepazīstināsim ar mūsu produktiem un akcijām, ar īpašajiem mūsu partneru piedāvājumiem, sūtot uzņēmuma jaunumu vēstules vai vēloties uzzināt Jūsu viedokli par sniegto pakalpojumu kvalitāti).

 

Definīcijas

 

Privātuma politikā izmantotie galvenie termini:

 • Klients– jebkāda persona, kura ir paudusi nolūku izmantot, izmanto vai kā citādi ir saistīta ar Sabiedrības sniedzamajiem pakalpojumiem.
 • Personas dati – jebkāda informācija, kas saistīta ar fizisko personu – datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai arī var būt tieši vai netieši noteikta, izmantojot attiecīgos datus.
 • Anonimizēti dati – informācija, kas vairs nav saistīta ar fizisku personu, jo no personas datu kopuma ir dzēsti visi elementi, kas ļauj noteikt personas identitāti.
 • Pakalpojumi– jebkādi Sabiedrības vai tās partneru sniegtie pakalpojumi vai piedāvātie produkti.
 • Tiešais mārketings – darbības, kas paredzētas preču vai pakalpojumu piedāvāšanai personām, vai šo personu viedokļa par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem izzināšana pa pastu, tālruni vai kādā citā tiešā veidā.

Citi termini jāsaprot tā, kā tie definēti augstāk norādītajos tiesību aktos.

 

Kā mēs vācam Jūsu personas datus?

 

Veids, kā vācam Jūsu personas datus, ir atkarīgs no Jūsu izvēlētajiem Sabiedrības pakalpojumiem, kā arī no sniegto datu apjoma vai datu saņemšanas kanāla.

 

Var tikt vākti šādi dati:

 • klienta iesniegtie dati (piemēram, pirms un līguma ar Sabiedrību slēgšanas laikā, reģistrējoties Pašapkalpošanās sistēmā, abonējot jaunumu vēstules, vēršoties Sabiedrībā pa tālruni vai rakstiski, sniedzot personas datus komunikācijā ar Sabiedrības darbiniekiem vai pārstāvjiem);
 • no citiem avotiem saņemtie dati (piemēram, no vienotajām datu bāzēm, publiski pieejamajām datu bāzēm un reģistriem, citiem pakalpojumu sniedzējiem);
 • ģenerējamie dati, kas gūti pakalpojumu izmantošanas laikā (piemēram, Jums apmeklējot Vietni, izmantojot Sabiedrības interneta lietotni, kredītspējas novērtējuma laikā un tml.).

 

Kādi ir personas datu apstrādes principi?

 

Savāktos datus stingri aizsargājam, apstrādājot nodrošinām katras personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kā arī ievērojam personas datu aizsardzības tiesību aktu prasības.

 

Vācot un apstrādājot Jūsu personas datus, ievērojam datu apstrādes principus, tostarp:

 • personas dati tiek vākti tikai noteiktiem un likumīgiem mērķiem un tiek apstrādāti tikai tādiem nolūkiem, kas ir savietojami ar pirms personas datu vākšanas uzstādītajiem mērķiem;
 • personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi, likumīgi un caurskatāmi;
 • personas dati ir precīzi un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, tiek pastāvīgi atjaunināti. Neprecīzi vai nepilnīgi dati ir jāizlabo, jāpapildina, jāiznīcina vai jāaptur to apstrāde;
 • personas dati ir atbilstoši, pareizi un tikai tādā apjomā, kas nepieciešams to vākšanai un apstrādei;
 • personas dati tiek glabāti tādā formā, lai datu subjekta identitāti varētu noteikt ne ilgāk kā nepieciešams tiem mērķiem, kuru dēļ šie dati tika vākti un apstrādāti;
 • personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai piemērojot attiecīgus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus tiktu nodrošināta pienācīga personas datu aizsardzība, ieskaitot aizsardzību no datu apstrādes bez atļaujas vai no nelikumīgas datu apstrādes, kā arī no netīšas datu pazaudēšanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas.

 

Kādus Jūsu personas datus vācam?

 

Sabiedrības apstrādājamo personas datu galvenās kategorijas:

 • galvenie personas identifikācijas dati:vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, pavalstniecība, personas identitāti apliecinoša dokumenta (pases, personas identifikācijas kartes) dati, personas attēls (fotogrāfija), adrese, kontaktinformācija, dati par profesionālo darbību;
 • dati par ģimenes locekļiem un galvotājiem: informācija par laulāto draugu, mantinieku, aizbildni, palīgpersonu un citām saistītajām personām;
 • finanšu dati: dati par esošajiem kontiem, piederošo mantu, darījumiem, aizdevumiem, dati par ienākumiem un to avotu, saistībām, Klienta finanšu pieredzi, kredītreitingu un tml.;
 • dati, kas tiek iegūti, vākti vai izveidoti, īstenojot tiesību aktu prasības: dati, kas saņemti pēc tiesībsargājošo institūciju, notāru, nodokļu administrētāja, tiesu un tiesu izpildītāju pieprasījumiem, dati par ienākumiem, finanšu saistībām, piederošo mantu, nenomaksātajiem parādiem, dati, kas nepieciešami Sabiedrībai naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā pieprasīto pasākumu un starptautisko sankciju īstenošanai, ieskaitot lietišķo attiecību ar Klientu mērķa uzstādīšanu un monitorēšanu, Klienta pazīšanas principa ievērošanu, kā arī lai konstatētu, vai persona ir politiski nozīmīga persona, un tml.;
 • ar pakalpojumu sniegšanu saistītie dati: dati par līgumu ar Sabiedrību izpildi vai nepildīšanu, noslēgtajiem darījumiem, spēkā esošajiem vai izbeigtajiem līgumiem, iesniegtajiem pieprasījumiem, iesniegumiem un sūdzībām, piemērotajiem procentiem un pakalpojumu maksu, apdrošināšanas dati, maksājumu detaļas;
 • ar juridiskajām personām saistītie dati: informācija par labuma guvēju, Klienta sniegtie dati vai dati, kas tiek saņemti no publiskajiem reģistriem vai trešās puses darījuma izpildes attiecīgās juridiskās personas vārdā;
 • ar sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem vāktie dati: pa tālruni, audio ierakstīšanas līdzekļiem savāktā informācija, dati, kas saņemti e-pastā, paziņojumos un citiem sakaru līdzekļiem, piemēram, sociālajos tīklos, dati, kas saistīti ar Klienta apmeklējumu Sabiedrības interneta Vietnē vai citu Sabiedrības komunikācijas kanālu izmantošanu (Pašapkalpošanās sistēma, web lietotne tālrunī un tml.), citi plūsmas dati;
 • statistiskie dati par uzvedības paradumiem, pakalpojumu kvalitāti, vēlmēm: dati par aktivitāti pakalpojumu lietošanā, Klientam sniegtie pakalpojumi, personīgie iestatījumi, Klienta atsauksmes par pakalpojumiem, dati par dzīvesveidu, vaļaspriekiem, par to, vai Klients ir apmierināts ar pakalpojumiem;
 • speciālo kategoriju (īpašie) personas dati: dati par Klienta veselības stāvokli;
 • dati, saistīti ar Klienta izmantotajām Vietnes, Pašapkalpošanās sistēmas sniegtajām iespējām un (vai) sniegtajiem pakalpojumiem, un kuri netiek uzskatīti par personas datiem, var tikt anonīmi apstrādāti, veicot statistisko pētījumus vai tamlīdzīga rakstura darbības. Jebkurā gadījumā šāda datu apstrāde neļaus tieši vai netieši noteikt Klienta identitāti.

 

Kā apstrādājam Jūsu personas datus?

 

Personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • personas identificēšanai, personas datu patiesuma pārbaudei, finanšu pakalpojumu sniegšanai un citu darījumu slēgšanai, izpildei un kontrolei, līgumu un klientu uzskaitei, finanšu zaudējumu prevencijai, Sabiedrības tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, kredītspējas novērtēšanai, parādu vadībai;
 • tiešajam mārketingam (saņemot personas iepriekšēju piekrišanu vai arī ja esošais Klients neiebilst);
 • finansēšanas līguma ar juridisko personu slēgšanai;
 • Sabiedrības akciju un spēļu īstenošanai;
 • personas rīcībspējas pārbaudei, lai izvairītos no nelikumīgu darījumu slēgšanas un/vai nolūkā aizsargāt datu subjekta būtiskās intereses (atbilstoši Patēriņa kredīta likumam);
 • pakalpojumu pienācīgai sniegšanai un citiem līgumā ar Sabiedrību norādītiem mērķiem.

 

Visos augstāk minētajos gadījumos personas informāciju izmantojam tikai tiktāl, cik tas nepieciešams skaidri definēto un likumīgo mērķu sasniegšanai.

 

Kam varam sniegt Jūsu datus?

 

Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, tostarp:

 • valsts iestādēm un institūcijām, citām personām, kas īsteno viņiem likumā paredzētās funkcijas (piemēram, tiesībsargājošās institūcijas, tiesu izpildītāji, notāri, nodokļu administrētāji, Sabiedrības uzraudzību, finanšu noziegumu izmeklēšanu veicošās institūcijas);
 • patronējošajam uzņēmumam;
 • kredīta un finanšu iestādēm, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem un finanšu pakalpojumu starpniekiem;
 • auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, Sabiedrības pilnvarotajiem datu apstrādātājiem;
 • reģistrus apstrādājošajām trešajām pusēm (ieskaitot uzņēmumus, kas pārvalda vienotās datu bāzes, kredītu reģistrus, Iedzīvotāju reģistru, Juridisko personu reģistru vai citus reģistrus, kuros tiek apstrādāti personas dati) vai arī uzņēmumiem, kuri rīkojas kā starpnieki, sniedzot Personas datus no šādiem reģistriem;
 • parādu piedziņas uzņēmumiem, kuriem tiek nodotas Klienta parādu prasības, tiesām, strīdu izskatīšanas ārpustiesas institūcijām, notāriem un maksātnespējas administratoriem;
 • reitingu aģentūrām;
 • personām, kuras nodrošina Klienta saistību pienācīgu izpildi, piemēram, galvotājiem, mantiniekiem, garantētājiem, ķīlas devējiem;
 • juridiskajām personām, kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus datu subjektiem, kas noslēguši aizdevuma vai citus finansēšanas līgumus ar Sabiedrību;
 • juridiskajām personām, kas datu pārzinim sniedz datu sistematizēšanas, nodošanas, glabāšanas un apstrādes pakalpojumus, piemēram, UAB “Rakrėjus”;
 • juridiskajām personām, kas sniedz iemaksu vākšanas pakalpojumus datu subjektiem, kas ir noslēguši aizdevuma vai citus finansēšanas līgumus ar Sabiedrību;
 • juridiskajām un fiziskajām personām, kas piedāvā datu pārziņa aizdevumus vai citus finansēšanas līgumus, saistīto pakalpojumu līgumus datu subjektam un (vai) palīdz datu subjektam veikt citas ar aizdevuma saņemšanu saistītas darbības, piemēram, UAB “Planas chuliganas”;
 • juridiskajām un fiziskajām personām, kas slēdz aizdevuma vai citus finansējuma līgumus, kā arī saistītu pakalpojumu līgumus datu pārziņa vārdā;
 • citām personām, kas Sabiedrībai sniedz pakalpojumus, piemēram, arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji, pārdevēji, ziņojumu sūtīšanas platformas un citas pilnvarotās puses;
 • citām trešajām personām ar Klienta piekrišanu, kuru var saņemt katrā konkrētajā gadījumā.

 

Datu glabāšanas termiņi

 

Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiks tiek noteikts atkarībā no datu saņemšanas tiesiskajiem pamatiem, ar Klientu noslēgto līgumu rakstura vai arī ņemot vērā tiesību aktu prasības (piem., grāmatvedības uzskaiti, naudas atmazgāšanas prevencijas prasības vai pieteikuma noilguma termiņu reglamentējošo u.c.).

 

Profilēšana un automātiskā lēmumu pieņemšana

 

Profilēšana ir saistīta ar Personas datu automātisko apstrādi, lai novērtētu noteiktas Klienta personas īpašības un analizētu vai prognozētu, piemēram, šādas personas ekonomisko situāciju, personīgās izvēles, intereses, noteikt dzīvesvietu. Profilēšana tiek izmantota analīzes veikšanai, kas saistīta ar Klientam sniegto konsultāciju, tiešā mārketinga mērķiem, automātiski pieņemot lēmumus, kas saistīti, piemēram, ar kredītspējas novērtējumu, risku vadību, darījumu monitoringu, lai novērstu krāpšanu. Šādas profilēšanas veikšana tiek pamatota ar Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanu, juridiskā pienākuma pildīšanu, līguma pildīšanu vai Klienta piekrišanu.

 

Sabiedrība var apstrādāt personas datus, lai uzlabotu Klientam sniegto elektronisko pakalpojumu kvalitāti, piemēram, piedāvātos pakalpojumus pielāgojot izmantotajai ierīcei, kā arī lai sagatavotu perzonalizētus piedāvājumus Klientam. Ja Klients nav iebildis Personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, Sabiedrība var apstrādāt Personas datus tam, lai sniegtu vispārīgus un personalizētus Sabiedrības sniegto pakalpojumu piedāvājumus. Šāda mārketinga darbība var būt pamatota ar Klienta izmantotajiem pakalpojumiem un to, kā Klients tos izmanto.

 

Sabiedrība var vākt statistiskos datus par Klientu, piemēram, raksturīgā uzvedība, izvēles vai dzīvesveids. Statistiskie dati segmentu / profilu veidošanai tiek vākti no ārējiem avotiem un tie var tikt izmantoti kopā ar Sabiedrības rīcībā esošajiem datiem.

 

Personas datu drošība

 

Apstrādājot Klienta personas datus, tostarp Vietnē un (vai) Pašapkalpošanās sistēmā, Sabiedrība izmanto drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, kas pienācīgi aizsargā šos datus no nejaušas iznīcināšanas, modificēšanas, atklāšanas, kā arī no visām citām nelikumīgām darbībām. Sabiedrībai nodotā informācija tiek glabāta drošos serveros un / vai arhīvos. Sabiedrība drošības pasākumus nosaka saskaņā ar Datu subjektu tiesībām un brīvībām pastāvošajiem riskiem, t.i., vadās pēc riskā balstīta novērtējuma (ang. Risk based approach), tāpēc vienmēr tiek izvēlēti adekvāti un Klienta interesēm vislabāk atbilstošie līdzekļi.

 

Sabiedrība norāda, ka ar elektronisko sakaru līdzekļiem nododamie dati tiek nodoti, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju pārvaldāmus sakaru tīklus, tāpēc Sabiedrība nevar garantēt un neatbild par datu drošību un aizsardzību, datus nododot šādā veidā.

 

Klientam pašam ir jāveic aktīvi pasākumi, kas palīdzētu nodrošināt viņa personas datu slepenību, kā arī jāpieliek maksimālas pūles, lai aizsargātu Pašapkalpošanās pieslēgšanās paroli no atklāšanas trešajām personām un nekādā tiešā (vai netiešā) veidā to neatklātu trešajām personām, kā arī nodrošināt, lai nekādas trešās personas nevarētu izmantot viņa datus, lai pieslēgtos Vietnei un (vai) Pašapkalpošanās sistēmai, un (vai) izmantotu Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un (vai) citiem mērķiem. Klients atbild par jebkādām trešo personu darbībām, ja tās veiktas, izmantojot Klienta datus, un visas saistības un atbildība, kas rodas vai ir saistīta ar šādām trešo personu darbībām, pilnā apjomā jāuzņemas Klientam.

 

Sabiedrība neatbild par personas datu apstrādi trešajām personām piederošajās interneta vietnēs (turpmāk – Saistītās vietnes). Klientu ērtībai un zināšanai Vietnē var būt saites uz citām Saistītām vietnēm. Sabiedrība neuzņemas atbildību par šādu vietņu privātuma politikas nostādnēm, sniegtās informācijas saturu un darbību pat tādos gadījumos, ja Klients tajās nokļūst, izmantojot Vietnē esošās saites, jo Sabiedrība tās neuzrauga un nekontrolē. Klientiem ieteicams iepazīties ar katras Saistītās vietnes privātuma politikas nostādnēm atsevišķi.

 

Sīkdatnes

 

Tāpat kā citas interneta vietnes, arī mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu pēc iespējas labāku pieredzi mūsu Vietnes lietošanā. Sīkdatne ir mazs teksta informācijas fails, kuru interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai viedierīcē, kad jūs šo vietni apmeklējat. Sīkdatnes plaši tiek izmantotas tam, lai interneta vietnes darbotos vai lai to darbība būtu efektīvāka, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

 

Mūsu izmantotie sīkdatņu veidi:

 • Obligātās sīkdatnes– sīkdatnes, kas nepieciešamas pienācīgai Vietnes darbībai. Tās ļauj izmantot noteiktas Vietnes funkcijas, piemēram, droši pieslēgties Vietnē izveidotajai Pašapkalpošanās sistēmai. Bez šīm sīkdatnēm vietne nedarbosies pareizi.
 • Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes – ar šo Sīkdatņu palīdzību tiek vākti dati par to, cik Klientu izmanto Vietni, kādu saturu viņi izvēlas apskates laikā, kā arī cita informācija, kas nepieciešama Vietnes funkcionalitātes uzlabošanai. Izmantojot statistiskās sīkdatnes, kuras vāc anonīmu informāciju un sniedz par to atskaites, vietnes īpašnieki var uzzināt, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar vietni.
 • Funkcionālās/iestatījumu sīkdatnes – sīkdatnes, kas ļauj Vietnei atpazīt Klientu, kas to izmanto atkārtoti. Tās palīdz personalizēt Vietnē sniedzamo saturu, saglabāt izvēlētos iestatījumus, piemēram, jūsu izvēlēto valodu vai reģionu, kurā atrodaties.
 • Reklāmas/trešo pušu sīkdatnes– ar šo sīkdatņu palīdzību informācija par Vietnes lietošanu tiek izmantota Klientu interesējošās reklāmas vai citas mērķa informācijas sniegšanai.

 

Kā Sabiedrība izmanto sīkdatnes?

 

Sabiedrība izmanto sīkdatnes, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, piemēram, apmeklētās interneta vietnes vai katrā vietnē pavadīto laiku. Tas ļauj interneta vietnei atcerēties Jūsu sistēmu un iestatījumus.

 

Citas sīkdatnes ļauj Sabiedrībai novērot vietnes plūsmas un Klientu darbības vietnē – Sabiedrība šos datus izmanto apmeklētāju uzvedības analīzei un tam, lai uzlabotu vietnes apmeklēšanas pieredzi. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas un izmantotas ar “Google Analytics” rīka palīdzību.

 

Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai ar Jūsu piekrišanu, izņemot sīkdatnes, kas nepieciešamas tikai Vietnes tehniskas darbības nodrošināšanai. Jāatzīmē, ka ja nedodat interneta Vietnei tiesības izmantot sīkdatnes, atsevišķas Vietnes funkcijas var daļēji vai pilnībā nedarboties.

 

Tiesiskais pamatojums sīkdatņu lietošanai ir Sabiedrības leģitīmās intereses – nodrošināt interneta vietnes tehnisko funkcionēšanu. Gadījumos, kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēles un krātu statistiku, tiesiskais pamatojums sīkdatņu lietošanai ir Jūsu piekrišana.

 

Dati par izmantotajām sīkdatnēm:

 

 

 

Kam ir piekļuve Jūsu datiem?

 

Piekļuve statistiskajiem datiem par Sabiedrības apmeklētājiem ir Sabiedrības darbiniekiem, kuri atbild par šo datu analīzi un interneta Vietnes pilnveidošanu.

 

Piekļuve tehniskajiem ierakstiem var būt arī Sabiedrības partneriem, kuri sniedz Sabiedrībai interneta vietnes satura vadības rīkus vai Sabiedrības vietnes izvietošanas (angl. hosting) pakalpojumus.

 

“Google Analytics” rīku nodrošina uzņēmums “Google Inc.” (ASV uzņēmums), līdz ar to arī tam ir piekļuve statistiskajiem datiem, kas savākti ar šo rīku. “Google Inc.” ir apņēmusies piemērot ES-ASV Privātuma vairoga principus, kuri nodrošina, ka pakalpojumu sniedzējs atbilst ES privātuma standartu prasībām. Šim piegādātājam tāpat tiek piemērotas saistības par privātuma nodrošināšanu. Ar “Google” privātuma politiku varat iepazīties šeit. Vairāk informācijas par to, kā pārvaldīt informāciju, kas saistīta ar “Google” kontu, varat atrast, apmeklējot šo saiti.

 

Sabiedrība mārketinga nolūkiem izmanto “Google Partners” sistēmu. Šī sistēma tiek izmantota tam, lai pielāgotu Klientu interesējošas reklāmas vai citas mērķa informācijas sniegšanai. Ja vēlaties veikt šīs sistēmas iestatījumu izmaiņas, to varat izdarīt, apmeklējot šo vietni.Vairāk informācijas par “Google” mārketinga un privātuma politiku atradīsiet šeit.

 

Sabiedrība mārketinga nolūkos var piesaistīt “Facebook” mārketinga platformu, kura, ņemot vērā sīkdatņu savākto informāciju, palīdz analizēt, kādas vietnes persona ir apmeklējusi, kādus produktus pirkusi un tml. Vairāk informācijas par “Facebook” privātuma politiku atradīsiet šeit.

 

Cik ilgi Sabiedrība saglabā datus?

Sabiedrība izmanto savāktos datus analīzei līdz trīs gadiem.

Sīkdatnes parasti saglabājas īsāku laiku (vienu dienu, nedēļu vai mēnesi), taču atsevišķos gadījumos tās var saglabāties arī līdz pieciem gadiem. Konkrēts termiņš ir norādīts pie katras sīkdatnes atsevišķi.

 

Kā pārvaldīt sīkdatnes?

 

Varat izdzēst visas Jūsu ierīcē jau esošās sīkdatnes, turklāt vairumā pārlūku varat iestatīt, lai tie neatļautu salabāt sīkdatnes. Taču ja tā izdarīsiet, var nākties manuāli ievadīt sev vēlamos iestatījumus katru reizi, kad apmeklējat interneta vietni. Turklāt atsevišķi pakalpojumi un funkcijas var nedarboties. Jūs varat jebkad pārvaldīt sīkdatnes un / vai tās izdzēst saskaņā ar savām vēlmēm.

 

Vairumā pārlūku ir iespējams:

 • pārbaudīt, kādas sīkdatnes ir saglabātas un izdzēst atsevišķas sīkdatnes;
 • bloķēt trešo pušu sīkdatnes;
 • bloķēt sīkdatnes no konkrētām interneta vietnēm;
 • bloķēt visu sīkdatņu sūtīšanu;
 • izdzēst visas sīkdatnes, kad tiek aizvērts pārlūks.

 

Kā izdzēst sīkdatnes?

 

Ja izvēlaties sīkdatņu dzēšanu, neaizmirstiet, ka tiks izdzēsti arī visi izvēlētie iestatījumi. Turklāt ja pilnībā bloķēsiet sīkdatnes, daudzas interneta vietnes (ieskaitot mūsu vietni) nedarbosies pareizi vai arī nedarbosies vispār. Šo iemeslu dēļ neiesakām izslēgt sīkdatnes, kad izmantojat mūsu interneta vietni.

 

Ja vēlaties izdzēst sīkdatnes, to varat izdarīt, sekojot šai instrukcijai:

 

Tehnoloģija “nesekot” dod apmeklētājiem iespēju neļaut viņus izsekot interneta vietnē nekādiem mērķiem, tostarp analīzei, reiklāmai un sociālo platformu vajadzībām.

Ja vēlaties savā pārlūkā ieslēgt izvēli “nesekot”, sekojiet šai instrukcijai:

 

Jūsu tiesības un to izmantošanas iespējas

Rakstot Sabiedrībai uz e-pasta adresi asmens.duomenys@mokilizingas.ltvai sazinoties, izmantojot citu norādīto Sabiedrības kontaktinformāciju, varat izmantot savas tiesības, tostarp arī saistītās ar personas datu apstrādi ar sīkdatņu palīdzību. Rakstiskais iesniegums Jums jāiesniedz kopā ar personas identitāti apliecinošiem dokumentiem vai tiesību aktos noteiktajā kārtībā ar elektronisko sakaru līdzekļiem, kas ļauj pienācīgi identificēt personu, apliecinot personas identitāti. Sabiedrība šādu Klienta iesniegumu izskata ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

 

Klienta tiesības:

 • iepazīties ar apstrādātajiem Jūsu personas datiem, t.i., pēc Jūsu pieprasījuma sniegsim apstrādājamos personas datus, kopā ar datu apstrādes mērķiem, datu kategorijām, informāciju par datu saņēmējiem un tml.;
 • nepiekrist, ka tiktu apstrādi viņa personas dati, ja personas datu apstrādes pamatojums ir leģitīmas intereses, ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga mērķiem (piem., mārketinga piedāvājumu saņemšana vai piedalīšanās aptaujās);
 • ierobežot personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piem., uz laiku, kamēr Sabiedrība izvērtēs, vai Klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
 • pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi. Atjaunināt datus varat arī pieslēdzoties Pašapkalpošanās sadaļai;
 • pieprasīt dzēst savus personas datus, kas tiek apstrādāti tikai pamatojoties uz piekrišanu, ja klients atsauc attiecīgo piekrišanu. Tāpat varat pieprasīt dzēst datus, ja apstrādājamie dati ir pārāk plaši, dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem vai dati tiek apstrādāti nelikumīgi un tml. Šīs tiesības netiek piemērotas, ja personas dati, kurus tiek lūgts izdzēst, tiek apstrādāti arī uz citiem likumīgiem pamatiem, piemēram, datu apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai arī lai izpildītu juridisku pienākumu (tiesības tikt aizmirstam);
 • saņemt ar sevi saistītus personas datus, kurus datu subjekts ir sniedzis Sabiedrībai, un nodot šos datus citam datu pārzinim, vai arī pieprasīt, lai Sabiedrība tieši pārsūtītu šādus personas datus citam datu pārzinim, ja tas tehniski ir iespējams (tiesības uz datu pānesamību);
 • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei (piemēram, atsaukt piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem);
 • nepiekrist, lai tiktu piemērots pilnībā automatizēti pieņemts lēmums, ieskaitot profilēšanu, ja šādai lēmumu pieņemšana ir tiesiskās sekas vai līdzīga nozīmīga ietekme uz Klientu. Šīs tiesības netiek piemērotas gadījumā, ja šāda lēmumu pieņemšana ir būtisks līguma ar Klientu noslēgšanas vai izpildes mērķis, ir atļauts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai arī Klients ir devis tam nepārprotamu piekrišanu.

 

Ja pēc Jūsu lūguma Jūsu personas dati tiks izdzēsti, Sabiedrība saglabās tikai tās informācijas kopijas, kas ir nepieciešamas, lai aizsargātu trešo pušu leģitīmās intereses, ievērotu valsts institūciju saistības, risinātu strīdus, atpazītu traucējumus vai uzliktu par pienākumu ievērot jebkādas vienošanās, kuras esat noslēguši ar Sabiedrību.

 

Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas Jūsu tiesības uz privātumu, varat rakstīt datu aizsardzības amatpersonai uz e-pasta adresi asmens.duomenys@mokilizingas.lt. Varat arī iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai (www.ada.lt) vai vērsties tiesā.

 

Kā uzzināt par šīs Privātuma politikas grozījumiem?

Paplašinoties sniegto pakalpojumu klāstam, mums var nākties atjaunināt šo Privātuma politiku. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji grozīt un (vai) papildināt šo Privātuma politiku, tāpēc iesakām periodiski apmeklēt mūsu vietni, kurā vienmēr atradīsiet šī dokumenta jaunāko redakciju.

 

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi, saistīti ar personas datu apstrādi vai sīkdatņu izmantošanu, vērsieties pie mums jebkurā no Jums ērtākajiem saziņas veidiem, kontaktinformāciju atradīsiet zemāk.

 

Versijas numurs ML/PP/WEB1-2018