Close

Interneta vietnes lietošanas noteikumi

UAB “MOKILIZINGAS” FILIĀLES LATVIJĀ INTERNETA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visām personām, kuras izmanto zemāk norādīto interneta vietni. Sākot izmantot zemāk norādīto interneta vietni, jūs apņematies ievērot šo noteikumu prasības.

 

1. Vispārīgi noteikumi

 

1.1. Interneta vietne (turpmāk – Vietne), publiski pieejama www.mokilizings.lv, īpašuma tiesības uz šo Vietni pieder un to kontrolē UAB “Mokilizingas” (turpmāk – Sabiedrība), juridiskās personas kods 124926897, atrašanās vietas adrese: Lvovo g. 25, Viļņa, kura darbojas ar UAB “Mokilizingas” filiāles Latvijā, reģ. Nr. 40103903022, juridiskā adrese Duntes iela 6, Rīga, starpniecību.
1.2. Visiem šīs Vietnes apmeklētājiem (turpmāk – Lietotāji) ir jāievēro šīs Vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi). Ieejot šajā Vietnē, Lietotāji piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot, apmeklējot un/vai izmantojot jebkuru Vietnes pakalpojumu, tai skaitā arī Lietotāji, kas neveic reģistrācijas procedūru.
1.3. Šajos Noteikumos lietotais jēdziens “Vietnes izmantošana” ir jāsaprot un jāinterpretē plašākā nozīmē: kā jebkādu darbību veikšana, Lietotājam pieslēdzoties pie Vietnes ar elektronisko sakaru tīkla palīdzību.
1.4. Šajos Noteikumos lietotais termins “Pakalpojumi” tiek saprasts kā pakalpojumi, kas kļūst pieejami Lietotājam, reģistrējoties un pieslēdzoties pašapkalpošanās sistēmai. Pašapkalpošanās sistēma – tā ir Sabiedrības pārvaldāmā sistēma, kurā reģistrējies un pieslēdzies Lietotājs var paņemt patēriņa kredītu, parakstīt piekrišanu personas datu kārtošanai, pārskatīt noslēgtos patēriņa kredīta, līzinga un aizdevuma līgumus un to maksājumu grafikus, samaksāt līguma iemaksas un veikt citas darbības (turpmāk – Pašapkalpošanās vietne).
1.5. Lietotājam un Sabiedrībai savā starpā parakstot vienošanos par visu vai daļu no Pakalpojumiem saņemšanu, šos Noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar minēto vienošanos vai vienošanās neregulē konkrētās attiecības.

 

2. Lietotāju reģistrācija un personas datu aizsardzība

 

2.1. Vietnes, Pašapkalpošanās vietnes un Sabiedrības pakalpojumu lietošanai nepieciešams veikt reģistrācijas procedūru Vietnē. Reģistrācijas procedūra tiek veikta, nospiežot Vietnes labajā stūrī, Pašapkalpošanās vietnes sadaļā esošo aktīvo norādi “Autorizēties” un tālāk sadaļā “Reģistrācija” aizpildot visus obligātos reģistrācijas veidnes laukus: vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese un pieslēgšanās parole. Par sekmīgu reģistrāciju Lietotāju informē īss teksta paziņojums, kas tiek nosūtīts uz Lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi. Lietotājs, aktivizējot reģistrāciju, apliecina, ka:
2.1.1. Lietotājs vērīgi un uzmanīgi ir izlasījis, sapratis un pēc brīvas gribas piekritis šiem Noteikumiem un apņemas izmantot Vietni un/vai Pašapkalpošanos vietni Noteikumos noteiktajā kārtībā un nosacījumos;
2.1.2. Lietotāja iesniegtie dati ir patiesi, precīzi un pilnīgi. Lietotājam, veicot izmaiņas savos datos vai aizpildot tos, jāiesniedz tikai pareizi dati. Par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepatiesu datu iesniegšanu, ir atbildīgs Lietotājs;
2.1.3. Ja ir notikušas izmaiņas Lietotāja reģistrācijas laikā norādītajos datos vai citā saistītajā informācijā, Lietotājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informēt par to Sabiedrību, veicot izmaiņas (papildinājumus) savos profila datos Pašapkalpošanās vietnē vai piezvanot Sabiedrībai uz informatīvo tālruni +371 66778800;
2.1.4. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziska persona un reģistrācijas laikā neatrodas alkohola, narkotisko vielu vai psihotropo vielu ietekmē;
2.1.5. Lietotājs piekrīt tam, ka Sabiedrība veic visu Lietotāja iesniegto personas datu un/vai citas informācijas apstrādi un izmanto tos šo Noteikumu pildīšanas, Pakalpojumu sniegšanas, tiešā mārketinga (ja ir saņemta Lietotāja piekrišana), statistikas un citos nolūkos. Galvenie personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principi un kārtība ir norādīti Sabiedrības Privātuma politikā.
2.2. Lietotājam kategoriski aizliegts piesavināties citu personu identitāti, norādot svešu vārdu, uzvārdu un/vai citus datus. Ja Lietotājs neievēro iepriekš minētās prasības, Sabiedrība ir tiesīga nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma aizliegt Lietotājam izmantot Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni, un/vai visus vai atsevišķus Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus. Gadījumā, ja radušās pamatotas aizdomas, ka ar šādu savu rīcību Lietotājs ir nodarījis vai arī varēja nodarīt kaitējumu Sabiedrībai un/vai trešajām personām, un/vai sabiedriskajām interesēm, Sabiedrībai ir tiesības nodot visus pieejamos datus par šādu Lietotāju kompetentām valsts institūcijām.
2.3. Lietotājs apņemas nodrošināt iesniegto datu slepenību, un viņam ir jāpieliek maksimālas pūles, lai aizsargātu pieslēgšanās Pašapkalpošanās vietnei paroli no trešajām personām, lai nekādā tiešā (netiešā) veidā neizpaustu to trešajai personai un nodrošinātu, ka neviena trešā persona nevar izmantot Lietotāja datus, izmantojot Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni, un/vai Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus, un/vai citos nolūkos.
2.4. Lietotājs uzņemas atbildību par jebkurām trešo personu veiktajām darbībām, ja tās veiktas, pamatojoties uz Lietotāja datiem, kā arī uzņemas atbildību par visām saistībām un pienākumiem, kas radušies trešo personu darbību rezultātā vai saistīti ar tām sakarā ar datu izmantošanu.
2.5. Lietotājam ir tiesības atsaukt reģistrāciju no Sabiedrības Pašapkalpošanās vietnes un citām Sabiedrības pārvaldītajām datubāzēm tikai pēc tam, kad Lietotājs ir izpildījis visas savas kredītsaistības pret Sabiedrību un ir iesniedzis rakstisku lūgumu. Lietotāja profils tiek dzēsts no Sabiedrības Pašapkalpošanās vietnes un citām datubāzēm 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šāda lūguma saņemšanas dienas.
2.6. Sabiedrība apstiprina, ka tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu Valsts inspekcijā kā datu pārzinis. Sabiedrība, apstrādājot personas datus, ievēro Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citos tiesību aktos noteiktās prasības.

 

3. Sabiedrības un Lietotāja tiesības un pienākumi

 

3.1. Sabiedrība patur tiesības jebkurā brīdī, nepaziņojot Lietotājam, mainīt Vietnē norādītos Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus vai atsevišķus Pakalpojumu nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Lietotājs. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrība nekad nebūs atbildīga par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai citas līdzīgas darbības radīs Lietotājam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas Sabiedrībai sakarā ar šādu darbību veikšanu.
3.2. Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai Lietotāja piekrišanas dzēst Lietotāja reģistrāciju Vietnē, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses, un/vai izpildot tiesību aktu prasības, un/vai Lietotājam neievērojot šos Noteikumus.
3.3. Sabiedrība var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pilnībā izbeigt Vietnes darbību.
3.4. Izmantojot Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni, un/vai Sabiedrības sniegtos Pakalpojumus, Lietotājam ir pienākums:
3.4.1. stingri ievērot šo Noteikumu noteikto kārtību un prasības;
3.4.2. nepārkāpt Sabiedrības un trešo personu tiesības un likumīgās intereses;
3.4.3. nesniegt nepatiesus un/vai maldinošus datus par sevi vai citu nepatiesu informāciju;
3.4.4. izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas;
3.4.5. neizplatīt vīrusus datoros un/vai veikt citus pasākumus, kas varētu traucēt Vietnes darbu, kaitēt tam vai iznīcināt informāciju un izraisīt citādu kaitējumu Vietnei, Pašapkalpošanās vietnei vai Pakalpojumu sniegšanas procesam;
3.4.6. atturēties no jebkādas tīšas darbības, kas traucētu Vietnes, Pašapkalpošanās vietnes darbību vai Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam vai trešajām personām;
3.4.7. ievērot un nepārkāpt vispārpieņemtās un sabiedrības atzītās uzvedības un morāles normas, trešo personu tiesības, likumīgās intereses un tiesību aktu prasības;
3.4.8. nekavējoties informēt Sabiedrību, ja Lietotājam kļuvis zināms, ka Lietotāja pieslēgšanās pie Pašapkalpošanās vietnes datus izmanto vai var izmantot citas trešās personas.
3.5. Ja Lietotājs pārkāpj jebkuru šo Noteikumu nosacījumu, Sabiedrība iegūst tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļēji ierobežot Lietotāja iespējas jebkādā veidā izmantot Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni, un/vai visus vai kādu no Sabiedrības sniegtajiem Pakalpojumiem un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

 

4. Intelektuālā īpašuma aizsardzība

 

4.1. Visas tiesības uz Vietni un tajā esošajiem darbiem ir aizsargātas ar Latvijas un Lietuvas Republikas likumiem in citiem tiesību aktiem. Stingri aizliegts kopēt tekstus, fotogrāfijas, logotipus, banerus un jebkādus citus dizaina elementus ar mērķi izmantot tos komerciāliem vai citiem Sabiedrības vai trešo personu tiesības un likumīgās intereses pārkāpjošiem mērķiem
4.2. Visas preču zīmes, kas tiek sniegtas Vietnē, ir Sabiedrības īpašums vai arī Sabiedrība izmanto tās likumīgi uz tādu līgumu pamata, kas noslēgti ar to īpašniekiem.

 

5. Saistītās vietnes

 

5.1. Šajā Vietnē var tikt sniegtas norādes uz citām vietnēm, kas ļauj Lietotājam iziet no šīs Vietnes, lai saņemtu informāciju no trešajām pusēm, vai trešo pušu informācija var tikt sniegta šajā Vietnē (turpmāk – Saistītās vietnes).
5.2. Sabiedrība nedrīkst mainīt, atjaunot vai kontrolēt Saistīto vietņu saturu un tādēļ neuzņemas nekādu atbildību par tajās sniegtā satura patiesumu.
5.3. Lietotājam ir jāpievērš uzmanība tam, ka Saistītajās vietnēs var tikt piemēroti citi noteikumi nekā Vietnē spēkā esošie vietnes izmantošanas noteikumi, privātuma politika, konfidencialitātes noteikumi, personas datu izmantošanas noteikumi un citi noteikumi.

 

6. Sīkfailu (ang. cookies) izmantošana politika

 

6.1. Sabiedrība informē, ka, Lietotājam sākot izmantot Sabiedrības Vietni, Lietotājs piekrīt Sabiedrības sīkfailu izmantošanas politikai, ieskaitot to ierakstīšanu un izmantošanu.
6.2. Sīkfaila jēdziens
6.2.1. Sīkfails ir neliels teksta fails, ierakstīts Lietotāja datorā vai citā gala ierīcē, Lietotājam apmeklējot Sabiedrības Vietni. Sīkfailā ir Vietnes ievietotā informācija. Apmeklējot Vietni, Sīkfailos ietvertā informācija ir automātiski analizējama un pielāgojama Sabiedrības un Lietotāja vajadzībām. Sīkfailu sniegto informāciju var izmantot, lai novērtētu Lietotāja uzvedību Vietnē un sniegtu viņam reklāmas piedāvājumus un/vai citus Vietnē sniegtos pakalpojumus.
6.3. Sabiedrības izmantoto Sīkfailu veidi
6.3.1. Vietne izmanto pagaidu un pastāvīgos Sīkfailus. Pagaidu sīkfaili atrodas Lietotāja datorā (vai citā iekārtā) tik ilgi, kamēr Lietotājs izmanto Vietni, tas nozīmē, ka, Lietotājam aizejot no Vietnes, pagaidu Sīkfaili no Lietotāja datora (vai citas iekārtas) tiek likvidēti. Pastāvīgie sīkfaili Lietotāja datorā (vai citā iekārtā) parasti tiek kārtoti laika posmā no diviem mēnešiem līdz diviem gadiem.
6.3.2. Sīkfailu veidi
a) obligātie: ir nepieciešami pareizai Vietnes darbībai; ļauj pilnībā pārvietoties pa Vietni un izmantot visas tās funkcijas;
b) analītiskie: palīdz saprast, kā Lietotāji pārvietojas Vietnē. Ar to palīdzību tiek saņemta informācija par apmeklētajām Vietnes daļām, Vietnē pavadīto laiku un jebkurām Vietnes veiktspējas problēmām un traucējumiem, ar kuriem Lietotājs saskaras, pārvietojoties Vietnē;
c) funkcionālie: ar to palīdzību var atcerēties, ko Lietotājs iepriekšējā seansa laikā izvēlējās vai norādīja, piemēram, Lietotājam sākot ievadīt Lietotāja vārdu, lai pieslēgtos Pašapkalpošanās vietnei, tiek sniegts agrāko seansu laikā izmantotais Lietotāja vārds;
d) mērķauditorijas vai reklāmas: tiek izmantoti, lai sniegtu Lietotājam saturu, kas labāk atbilst viņa interesēm. Tie arī palīdz uzzināt, kāda tipa un kad pēdējo reizi Lietotājs redzēja Sabiedrības reklāmu, ja tāda viņam tika rādīta.
6.3.3. Visi Sabiedrības izmantotie sīkfaili ir anonīmi, tie ļauj atpazīt Vietnes Lietotāju, bet neļauj noteikt Lietotāja personas identitāti.
6.4. Sīkfailu izmantošanas mērķi
6.4.1. Sabiedrība izmanto Sīkfailus ar mērķi:
a) dot Lietotājam iespēju piekļūt visām Vietnes funkcijām un Sabiedrības Vietnē sniegtajiem pakalpojumiem.
b) apmierināt katra Vietnes Lietotāja individuālās intereses un vajadzības;
c) nodrošināt Vietnes Lietotāja drošību un privātumu;
d) saglabāt ievades informāciju savos rīkos, kā arī paātrināt Lietotāja darbību veikšanu Vietnē;
e) saglabāt informāciju par Vietnes Lietotājam interesantu informāciju un pakalpojumiem, lai sniegtu Lietotājam tikai mērķtiecīgu informāciju;
f) saņemt apkopotus datus, uz kuriem pamatojoties, Sabiedrība varētu novērtēt, kā Lietotāji izmanto Vietni, un saskaņā ar šiem datiem uzlabot Vietnes darbību, pilnveidot tās struktūru un saturu.
6.4.2. Sabiedrība nekādos apstākļos neizmanto Sīkfailus, lai izsekotu Lietotāju ieradumus un darbības internetā, kad tie atstāj Vietni.
6.5. Sīkfailu pārvalde
6.5.1. Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ir uzstādītas tā, lai varētu automātiski pieņemt Sīkfailus, tāpēc Lietotājs, kurš nepiekrīt tam, ka viņa datorā (vai citā iekārtā) tiek ierakstīti un kārtoti Sīkfaili, var bloķēt vai dzēst tos, mainot sava interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus (visbiežāk tos var atrast interneta pārlūkprogrammas rīkjoslā punkta “Rīki” (ang. Tools) – “Interneta iespējas” (ang. Internet options) izvēlnē).
6.5.2. Ja Lietotājs sasniedz Sabiedrības Vietni un pārvietojas tajā, izmantojot dažādas iekārtas (piemēram, datoru, viedtālruni, u.c.), lai bloķētu Sīkfailus un/vai tos dzēstu, Lietotājam ir jāmaina katras iekārtas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumi. Sīkfailu bloķēšana un/vai dzēšana vienā iekārtas pārlūkprogrammā nenozīmē, ka Sīkfaili tiks dzēsti arī citā tās pašas iekārtas pārlūkprogrammā, tāpēc Lietotājam jāmaina visu izmantoto interneta pārlūkprogrammu uzstādījumi.
6.5.3. Bloķējot un/vai izdzēšot visus Sīkfailus vai Sīkfailu daļu, Lietotājs joprojām var izmantot Vietni, taču dažas Vietnes funkcijas un/vai Sabiedrības Vietnē sniegtie pakalpojumi Lietotājam var kļūt nepieejami. Turklāt, šāds Lietotājs nesaņem viņa vajadzībām pielāgotu Sabiedrības Vietnē esošu informāciju.

 

7. Sabiedrības atbildība

 

7.1. Sabiedrība nav apņēmusies nodrošināt nepārtrauktu šīs Vietnes un/vai Pašapkalpošanās vietnes darbību, un/vai Pakalpojumu sniegšanu, jo to darbību var ietekmēt faktori, kas ir ārpus Sabiedrības kontroles. Tomēr Sabiedrība ir apņēmusies veikt visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu pēc iespējas vienmērīgāku Vietnes, Pašapkalpošanās vietnes darbību un Pakalpojumu sniegšanu, bet Sabiedrība visos gadījumos neatbild par sekām, kas izriet no iepriekšminētajiem darbības traucējumiem.
7.2. Lietotājs piekrīt, ka, ja Latvijas Republikas tiesību aktos un šajos Noteikumos nav paredzēts citādi, Sabiedrība nav un nebūs atbildīga par Vietnes un/vai Pašapkalpošanās vietnes, un/vai Pakalpojumu sniegšanas traucējumiem. Lietotājs saprot un piekrīt, ka Sabiedrības Pakalpojumi tiek sniegti bez jebkādiem Sabiedrības apliecinājumiem un garantijām, ka Vietne darbosies un Pakalpojumi tajā tiks sniegti pienācīgi un savlaicīgi, bez traucējumiem, kvalitatīvi, visā apjomā un ka tas neradīs nekādas negatīvas sekas Lietotājam vai jebkurai trešajai personai.
7.3. Par Vietnes un/vai Pašapkalpošanās vietnes darbības, un/vai Pakalpojumu sniegšanas traucējumu netiks uzskatīti gadījumi, kad Sabiedrība uz laiku, bet ne ilgāku par 24 (divdesmit četrām) stundām, ierobežos piekļuvi Vietnei un/vai pieslēgšanos pie Pašapkalpošanās sakarā ar Vietnes vai Pašapkalpošanās vietnes remontu, modernizācijas darbiem un citiem līdzīgiem gadījumiem, un ja par šādiem gadījumiem Sabiedrība informēs Lietotāju ne vēlāk kā 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš.

 

8. Nobeiguma noteikumi

 

8.1. Noteikumu izpildi un interpretēšanu reglamentē Latvijas Republikas likumi.
8.2. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt un/vai papildināt šos Noteikumus. Noteikumu izmaiņas un/vai papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie publicēti Vietnē. Ja Lietotājs pēc Noteikumu izmaiņām un/vai papildinājumiem turpina izmantot Vietni un/vai Pašapkalpošanās vietni, tiek uzskatīts, ka viņš viennozīmīgi piekrīt visām Noteikumu izmaiņām un/vai papildinājumiem.
8.3. Ja kāds šo Noteikumu nosacījums kļūst vai tiek atzīts par spēkā neesošu, pārējie Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.
8.4. Visi strīdi, kas saistīti ar šiem Noteikumiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.